Лектори Доц. д-р Радка Кънева

Доц. д-р Радка Кънева

Доц. д-р Радка Кънева е изучавала молекулна биология и биотехнологии, молекулно и клетъчно инженерство в Софийски Университет “Св. Кл. Охридски”. Нейната докторантура е в областта на генетиката на афективните разтройства. От 2012 г. е професор в Катедрата по медицинска химия и биохимия в Медицинския факултет на МУ - гр. София.

Доц. Кънева е лектор по биохимия, молекулна биология и генетика на студенти по медицина, фармация, дентална медицина, био- и медицинска информация. Има специализации по молекулна биология и молекулна генетика в Катедрата по биохимия на University of Oxford, Англия и научен сътрудник ( Alexander von Humboldt Research Fellow) в Института по човешка генетика в University of Bonn, Германия.

Доц. Кънева е изпълнителен директор на Център по молекулна медицина на МУ - гр. София до 2005 година. Центърът по молекулна медицина е един от водещите национални центрове в проучванията свързани с генетика, геномни и епигенетични промени свързани с общи и редки наследствени заболявания,общи туморни заболявания, включващи мозъчни тумори, както и проучване на биомаркери за ранно диагностициране, прогнози и персонализирано лечение на пациенти.

Главните изследователски интереси на доц. Кънева са в областта на нервно - психическата и поведенческа генетика, онкогенетика, фармакогенетика и геномика. Участвала е в редица национални и интернационални колаборативни проекти по фетално развитие на мозъка, генетика на биполярно афективно разстройство, епилепсия, зависимости, слухова и офталмогенетика, онкогенетика и фармакогенетика.

Публикациите на доц. Кънева включват авторство и съавторство на повече от 80 проучвания и статии, има повече от 1200 цитирания, участие в повече от 150 национални и международни конференции и конгреси. Тя е консултант на 9 студенти и научен ръководител на 3 докторанти и 19 магистри.

 

Copyright 2014 © www.ebc-bg.org    Created by: 123.bg