За нас Европейският мозъчен съвет

Европейският мозъчен съвет – European Brain Council (EBC) е координираща неправителствена организация, в състава на която участват Европейските дружества по неврология, неврохирургия, психиатрия и фундаментални невронауки, пациентски организации и представители на индустрията. По тази причина EBC представлява обширна мрежа от пациенти, лекари, изследователи и индустриални партньори, които работят в тясно сътрудничество с комисиите на Европейския съюз, Европейския парламент, Световната здравна организация и други отговорни органи.

 

EBC е учреден официално на 22 март 2002 год. и има преставителства в Брюксел и Флоренция.

 

Целта на EBC е да елиминира несъответствието между значимостта на заболяванията на мозъка от една страна и недостатъчната информираност на обществеността, ограничените финансови и времеви ресурси отпускани за изследвания, обучение и лечение на мозъчните заболявания от друга.

 

Мисията на ЕВС е да подпомага изследванията на мозъка и свързаните с него заболявания в Европа както и да подобрява качеството на живот на хората засегнати от мозъчни заболявания.

 

ЕВС ще осъществява дейността си посредством:

 • Сътрудничество с членуващите организации без дублиране техните функции;
 • Взаимодействие между Европейската комисия, Европейския парламент и други подобни институции на Европейския съюз;
 • Разпространяване на информация относно мозъчни изследвания и заболявания в Европа;
 • Насърчаване на общуването между учените, обществото, пациентите и индустрията.

 

Посредством сътрудничество с Дирекция Научни изследвания на Европейската комисия ЕВС има за цел:

 • Да създаде повече европейски центрове за мозъчни проучвания;
 • Да привлече млади хора, които да работят в областта на изследванията на мозъка;
 • Да привлече повече инвестиции за изследванията на мозъка;
 • Да сближи науката, обществото и пациентските организации.

 

Основни проекти, върху които ЕВС работи са: Стойност на заболяванията на мозъка в Европа, Консенсус върху изследванията на мозъка в Европа, Разпределение на ресурсите за мозъчни изследвания в Европа, Ускорен достъп на пациенти и други.
Едновременно с останалите проекти, ЕВС предприема инициативата да направи 2014 год. „Европейската година на мозъка” (The European Year of the Brain).


„Европейската година” е конкретна тема одобрена от Европейските институции, валидна за цялата година и за всички членки и предложена от Европейската комисия.
“Европейската година на мозъка” има потенциал да направите следното:

 • Подобрена информираност на обществото за всички мозъчни заболявания във всяка държава-членка;
 • Привличане на вниманието към разходите, социалната цена и последиците на заболяванията на мозъка;
 • Увеличаване на финансирането за изследвания на мозъка чрез Европейски рамкови програми и чрез програми в държавите-членки;
 • Увеличаване на усилията за образоване, информиране и интеграция на всички, които живеят с мозъчни заболявания, с цел да се подобри качеството на техния живот;
 • Осъзнаване на важната роля на тези, които се грижат за болните със заболявания на мозъка;
 • Насърчаване на условията за нормално функциониране на мозъка и профилактика на заболяванията;
 • Привличане на вниманието върху неравнопоставеността на засегнатите от мозъчни заболявания;
 • Разработване на планове за действие на местно, национално, регионално и европейско ниво в специфични области, свързани с мозъчните заболявания;
 • Стимулиране на открит дебат и диалог за заболяванията на мозъка с въвличане на всички на части на обществото.

Европейски мозъчен съвет - България започва своята дейност през 2011 год. Активността му е съсредоточена предимно върху разпространението и анализа на резултатите от проучването "Стойност на заболяванията свързани с мозъка в Европа".

 

През 2014 год. беше направена следващата фундаментална стъпка в дейността на организацията - юридическа регистрация на Европейски мозъчен съвет - България. Така структурата се превърна в неотделима част от международната мрежа от национални представителства на Европейски мозъчен съвет.

 





Copyright 2014 © www.ebc-bg.org    Created by: 123.bg